Pozytywna ocena formalna projektu pn. "Rośliny lecznicze pod Okrajem"

1590491838_logotypy.jpg1590491877_logonysa.jpg

Gmina Lubawka uzyskała pozytywną ocenę formalną projektu pn. "Rośliny lecznicze pod Okrajem" z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska w osi priorytetowej 4: Współpraca instytucji i społeczności.

Celem projektu jest zapoznanie uczniów szkoły podstawowej Žacléř i SP Miszkowice z bogactwem Karkonoszy z naciskiem na wykorzystanie roślin do celów leczniczych po obu stronach granicy. Cel zostanie osiągnięty poprzez zapoznanie się z tradycją zbierania, przetwarzania i wykorzystania roślin leczniczych w regionie, a także wycieczek terenowych, uczniowie poznają krajobraz najbliższego otoczenia oraz jego walory przyrodnicze i kulturowo-historyczne.

Projekt umożliwi wzajemne poznanie polsko-czeskiego regionu przygranicznego, jego historii i kultury, ofert edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych. Wspólne spędzanie czasu pomoże nawiązać bliższe relacje, przyczyni się do wzajemnego zrozumienia oraz integracji uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich. Ponadto realizacja projektu umożliwi wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między szkołami partnerskimi. Wspierana będzie współpraca transgraniczna.

Oczekujemy na wyniki oceny merytorycznej.