Ogłoszenie ws. stypendiów sportowych

Ogłoszenie

            Na podstawie § 3 Uchwały Nr IX/364/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 października 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych w Gminie Lubawka wraz ze zmianami zawartymi w Uchwale nr I/30/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku

 

Burmistrz Miasta Lubawka

informuje, że do dnia:

27 lutego 2015 roku

W Sekretariacie Urzędu Miasta Lubawka (I piętro, pokój nr 10) należy składać wnioski o stypendia albo nagrody sportowe

Na podstawie § 4 ust. 5 Uchwały Nr IX/364/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 października 2014 z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

1) Klub sportowy zawodnika

2) Sam zawodnik jeżeli jest pełnoletni

3) Rodzic lub opiekun prawny w przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat.

Na podstawie § 4 ust. 6 Uchwały Nr IX/364/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 października 2014 z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:

1) Dyrektor szkoły

2) Sam zawodnik jeżeli jest pełnoletni

3) Rodzic lub opiekun prawny w przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat.

Na podstawie § 3 ust. 4 Uchwały Nr IX/364/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 października 2014 zawodnik ubiegający się o stypendium sportowe musi posiadać aktualną kartę zgłoszenia, licencję, bądź inny dokument, potwierdzający uprawnienia do udziału w rywalizacji sportowej.

Wniosek o przyznanie stypendium albo nagrody powinien zawierać:

1. Dane osobowe zawodnika, jego aktualny adres zamieszkania.

2. Określenie wnioskodawcy i jego adres, numer telefonu.

3. Uzyskane przez zawodnika wyniki sportowe wraz z kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcie przez zawodnika wymaganego wyniku sportowego

4. Podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku o stypendium albo nagrodę (rodzica/opiekuna/trenera/zawodnika)

5. Potwierdzenie przynależności klubowej lub do stowarzyszenia oraz opinię klubu sportowego, stowarzyszenia zawodnika.

6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas procedury przyznawania stypendium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm)

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 Zarządzenia Nr 137/2011 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 07 października 2011 roku w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Lubawce oraz ustalenia regulaminu jej działania wnioski oceniane będą przez Gminną Radę Sportu.

 

                                                            Burmistrz Miasta Lubawka

                                                                /-/ Ewa Kocemba

Lubawka 17.02.2014