Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko

Szanowni Państwo,

 

Burmistrz Gminy Lubawka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania Zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, tj.: Gminy Wałbrzych, Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Czarny Bór, Gminy Głuszyca, Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, Gminy Lubawka, Gminy Mieroszów, Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Gminy Wiejskiej Nowa Ruda, Gminy Stare Bogaczowice, Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Świebodzice oraz Gminy Walim.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

PGN ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).

 

PGN wspiera realizację działań na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego, podpisanego w 2008 r. przez 27 państw Unii Europejskiej, wyznaczający osiągnięcie do końca 2020 roku trzech celów tj.:

- zwiększenie efektywności energetycznej o 20%,

- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% (dla Polski 15%),

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Aglomeracji Wałbrzyskiej jest dokumentem maksymalizującym szanse rozwoju gospodarki na obszarze funkcjonalnym AW dzięki wykorzystaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 ?2020.

Posiadanie ww. strategii może w przyszłości okazać się warunkiem uzyskania

wsparcia dla szeregu inwestycji na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Konsultacje prowadzone będą od dnia 19.01.2015 r. do dnia 08.02.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków przekazanych za pomocą załączonych formularzy (plik doc).

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres e-mail: lubawka@lubawka.net.pl lub dostarczyć do Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, pok. nr 10 w terminie do dnia 08.02.2015 r. (decyduje data wpływu).
Osoba koordynująca: Paweł Szewczyk, tel. 757411588.

 

Do pobrania:

 

  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

  • Formularz zgłaszania uwag/wniosków do projektu PGN

  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (projekt)

  • Formularz zgłaszania uwag/wniosków do projektu Prognozy Oddziaływania na środowisko projektu PGN