Zapraszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013

 

Szanowni Państwo,

 

Prezydent/Burmistrz/Wójt Miasta/Gminy, Pani/Pan zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej".

 

?Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej? jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. ?Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 ? 2020? określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

"Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" to postępowanie oceniające wpływ zaplanowanych w Strategii ZIT dla AW działań, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, łącznie z wpływem na zdrowie ludzi. Prognoza taka polega na weryfikacji zapisanych w ww. Strategii przedsięwzięć  na środowisko i uzyskaniu wymaganych prawnie opinii i uzgodnień. W postępowaniu tym musi być zapewniona możliwość udziału społeczeństwa.

 

Przedstawiona Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera informacje ogólne w zakresie projektu Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, dane o metodach sporządzania prognozy i propozycje metod analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu. Prognoza przedstawia również informacje o aktualnym i przewidywanym stanie środowiska oraz problemy związane z ochroną środowiska. Zawiera zbiór oddziaływań krótko - i długoterminowych na środowisko, jak i rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań wynikających z projektowanego dokumentu.

 

Konsultacje prowadzone będą od dnia 19.01.2015 r. do dnia 08.02.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków  przekazanych za pomocą załączonego formularza (plik doc).

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres e-mail: lubawka@lubawka.net.pl lub dostarczyć do Urzędu Miasta Lubawka, ul. Plac Wolności 1, pok. nr 10 (sekretariat) w terminie do dnia 08.02.2015 r. (decyduje data wpływu).
Osoba koordynująca: Paweł Szewczyk, tel. 757411588

 

Do pobrania:

 

  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (projekt)
  • Formularz zgłaszania uwag/wniosków do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko