Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości - Projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla działki 73/1 obr. Chełmsko Śląskie

Lubawka dnia, 21 lutego 2024 r.

WM.6162.1.2024

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznej wiadomości

Projektu uproszczonego plan urządzania lasu

 

Gmina Lubawka zawiadamia, iż w dniach od 21 lutego 2024 r. do 20 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka, został udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu ?Projekt uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do Sudeckiej Grupy Inwestycyjnej ?Sudeti? Sp. z o.o. położonych na działce ewidencyjnej 73/1 w gminie Lubawka, obręb ewidencyjny Chełmsko Śląskie na okres gospodarczy do 01.01.2024 r. do 31.12.2033 r.?.

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022, poz.1029 ze zmianami) oraz z treścią art. 21 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2023, poz.1356).

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby i podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu uproszczonego planu urządzania lasu.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 20 kwietnia 2024 roku na adres: Urząd Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.

 

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu uproszczonego planu urządzania lasu.

Dokumenty w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

                                                                                           Burmistrz Miasta Lubawka

                                                                                                   /-/ Ewa Kocemba

Sprawę prowadzi:

Jowita Martyńska

Wydział Mienia i Ochrony Środowiska

tel. 516 317 090

e-mail: martynska.jowita@lubawka.eu